Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Mô Phỏng Và Phân Tích Diễn Tiến Cấu Trúc Xoáy Trong Nước Nhảy Trên Đáy Nhám Sử Dụng Phương Pháp Liutex/Rortex

EasyChair Preprint no. 9391

9 pagesDate: November 29, 2022

Abstract

Hiện tượng nước nhảy là vấn đề thủy lực khá thú vị và phức tạp, nó được sử dụng nhiều trong thực tiễn để tiêu năng công trình thủy lợi-thủy điện. Với nước nhảy trên đáy nhám, qua thí nghiệm, nhiều đặc tính của nước nhảy đã được nghiên cứu như: độ sâu sau nước nhảy y2, chiều dài nước nhảy Lj. Tuy nhiên việc hiểu về diễn tiến cấu trúc xoáy trong nước nhảy đáy nhám là một thách thức lớn đối với thực nghiệm và lý thuyết. Nghiên cứu này đã mô phỏng nước nhảy trên đáy nhám bằng mô hình thủy lực Flow-3D. Với các kết quả thu được, nhóm tác giả đã sử dụng một số phương pháp nhận diện xoáy để làm rõ diễn tiến cấu trúc xoáy trong nước nhảy đáy nhám. So với tiêu chí Q, phương pháp Liutex/Rortex hiệu quả hơn trong việc nhận diện xoáy. Diễn tiến hình thành, phát triển và phá vỡ của cấu trúc xoáy tại chân nước nhảy và khu vực đáy nhám đã phân tích và làm sáng tỏ. Kết quả cung cấp thêm hiểu biết về hiện tượng nước nhảy.

Keyphrases: CFD, FLOW-3D, Liutex/Rortex, Nước nhảy, xoáy

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:9391,
  author = {Công Tý Trinh and Công Trieu Tran and Chí Thành Pham},
  title = {Mô Phỏng Và Phân Tích Diễn Tiến Cấu Trúc Xoáy Trong Nước Nhảy Trên Đáy Nhám Sử Dụng Phương Pháp Liutex/Rortex},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 9391},

  year = {EasyChair, 2022}}
Download PDFOpen PDF in browser